Pie & AI: Mumbai – Demystifying AI: Scaling AI to its True Potential