Pie & AI: Dubai – AI Around the World – Episode 1: MENA